Skip to main content

Privacybeleid

Cleur, grafiek en ontwerp, gevestigd aan de Jan Meesterweg 1 te Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring: 

1. Toelichting op het Reglement   

Cleur mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Cleur de plicht om haar klanten:   

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Cleur worden verwerkt;  

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;  

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. Cleur vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Cleur in dit reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens zij expliciet om jouw toestemming moet vragen. 

2. De persoonsgegevens die Cleur gebruikt en het doel van het gebruik 

Cleur verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar (heeft) verstrekt bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Cleur of via het contactformulier contact met haar opneemt. Cleur verzamelt jouw naam, adres, eventueel telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen haar in staat om:   

• de overeenkomst die klanten met Cleur sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; 
• mijn dienstverlening te kunnen leveren; 
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; 
• om mijn dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren. 

Cleur verwerkt ook persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte. 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden en cookies 

Cleur verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten het bedrijf, tenzij:   

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;  
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Cleur met jou heeft gesloten;  
• je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt 

Cleur.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele-, analytische- en tracking-cookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan haar website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat cleur.nl naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. 

Daarnaast maakt Cleur gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Cleur inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cleur heeft hier geen invloed op. Cleur heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tevens worden de IP-adressen geanonimiseerd. 

Derden hebben geen toegang tot de door Cleur geplaatste cookies. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd 

Cleur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per mail. 

• Cleur verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.  
• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Cleur worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Cleur beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:   
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Cleur om in te loggen in het digitale systeem.  
• Cleur heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;  
• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Cleur zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 

5. Jouw rechten als betrokkene 

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;  
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;  
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;  
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;  
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;   
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen.  

Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Cleur. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Cleur opnemen en probeert Cleur er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen.  Uiteraard zal Cleur ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Cleur, cleur.nl.  

Privacyreglement Cleur versie maart 2023